Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

 

1.           Wprowadzenie

Jobxion Poland sp. z o.o. przywiązuje ogromną wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi informacjami o osobach odwiedzających jej stronę internetową, kandydatach, pracownikach i osobach prowadzących działalność na własny rachunek. W związku z powyższym Jobxion Poland sp. z o.o. sporządziła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Jobxion Poland sp. z o.o. traktuje i chroni powierzone jej dane osobowe z najwyższą starannością. Niniejszym oświadczeniem Jobxion Poland sp. z o.o. informuje o polityce Jobxion Poland sp. z o.o. dotyczącej postępowania z Państwa danymi osobowymi w różnorodnych sytuacjach, zgodnej z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

2.           Kim jesteśmy

Jobxion Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fasolowej 33, 02-284 Warszawa.

Jobxion Poland sp. z o.o. jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i w związku z tym sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cel i środki do ich przetwarzania.

 

W ramach swojej działalności Jobxion Poland sp. z o.o. korzysta czasami z usług innych firm. W takich sytuacjach Jobxion Poland sp. z o.o. pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jobxion Poland sp. z o.o. zawiera z wyżej wspomnianymi firmami umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, mające na celu zagwarantowanie ochrony prywatności.

 

3.           Informacje techniczne

Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, strona automatycznie zbiera informacje o sprzęcie osób odwiedzających. Obejmuje to na przykład dane dotyczące sprzętu używanego do odwiedzin strony internetowej, adresu IP urządzenia, adresu IP dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego, daty i godzin wizyty, adresu internetowego strony, z której nastąpiło bezpośrednie połączenie, stron internetowych odwiedzonych przez was oraz informacji na nich przeglądanych, lokalizacji geograficznej w której się znajdujecie, a także materiałów przesyłanych i pobieranych ze strony internetowej. Powyższe informacje techniczne są wykorzystywane przez nas do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i efektywności pracy naszej strony internetowej.

4.           Pliki cookies – Ciasteczka

Jobxion Poland sp. z o.o. używa plików cookies – ciasteczek i korzysta ze statystyk internetowych. Dzięki temu możemy zobaczyć w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Pozwala nam to lepiej dostosować naszą stronę internetową do preferencji użytkowników. Pliki cookies – ciasteczka to niewielkie pliki przechowywany w komputerze. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej, informacje zawarte w plikach są rozpoznawane, co ułatwia wizytę użytkownikom. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć TUTAJ: https://www.jobxion.pl/cookies .

5.           Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?

W poniższych przypadkach jesteśmy upoważnieni do przechowywania i przetwarzania Państwa danych:

 

·             Jeśli wyraziliście Państwo Jobxion Poland sp. z o.o. zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych w jednym lub dla większej liczby określonych celów.

·             Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną Państwo jesteście lub w celu podjęcia, na Państwa życzenie, działań jeszcze przed zawarciem umowy;

·             Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego, który spoczywa na Jobxion Poland sp. z o.o. ;

·             Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

·             Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przypisanej Jobxion Poland sp. z o.o. ;

·             Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Jobxion Poland sp. z o.o. lub strony trzeciej, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, przeważają nad tymi interesami.

 

6.           Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do świadczenia Państwu usług z zakresu HR w tym: zatrudnienia, oddelegowania, mediacji, naliczania wynagrodzenia, administracji płac, zarządzania personelem, rozwoju osobistego, zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, w najlepszy możliwy sposób.

Jobxion Poland sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane do celów wymienionych poniżej:

 

·             Poprawa dostosowania do potrzeb rynku pracy.

·             Udzielanie informacji o interesujących produktach i usługach oferowanych przez Jobxion Poland sp. z o.o. oraz strony trzecie.

·             Rejestracja godzin pracy i przetwarzanie ich w naszym systemie wynagrodzeń.

·             Ocena przydatności i dyspozycyjności kandydata w związku z mediacją w uzyskaniu stałej lub czasowej pracy lub zlecenia, w ramach której mogą również zostać wykorzystane wyniki testów.

·             Kontakt z Państwem w sprawie interesujących dla Państwa ofert komercyjnych, biuletynów i kampanii promocyjnych wyłącznie wtedy, gdy zarejestrowaliście się Państwo na nie (opt-in).

·             Nawiązanie i utrzymywanie relacji między pośrednikiem i pracownikiem lub personelem oraz przeprowadzenie odpowiednich czynności administracyjnych.

·             Wszelkie obowiązki reintegracyjne oraz pomoc (osiągniecie celu wyznaczonego przez rząd) osobom znajdującym poza zasięgiem rynku pracy w znalezieniu zatrudnienia.

·             Ustalenie w umowie z klientem zakresu zlecenia oraz utrzymania i realizacji umowy z klientem.

·             Na potrzeby przetwarzania danych dla naszych klientów w ramach testów przed rekrutacyjnych.

·             W celu wspierania Państwa osobistego rozwoju i zwiększenia szans na zatrudnienie na przykład poprzez szkolenia, kursy i testy.

·             Do celów zarządzania, w tym dostarczenia kadrze kierowniczej informacji zarządczej, przeprowadzania wewnętrznych kontroli i monitoringu bezpieczeństwa operacyjnego oraz przeprowadzania audytów i weryfikacji audytów.

·             Cele jakościowe takie jak certyfikacja.

·             Dotacje, złożenie wniosków o zniżki na składki itp.

·             W przypadku, gdy ma zastosowanie umowa między pracownikiem lub personelem/ a pośrednikiem, w celu zachowania zgodności z przepisami, w tym między innymi w celu identyfikacji, zatrudnienia, podatków i zabezpieczenia społecznego, zwalczania nadużyć finansowych oraz ustawodawstwa dotyczących krajowych i międzynarodowych sankcji.

7.           Które, z Państwa danych osobowych gromadzimy?

W przypadku, gdy jest Pan/ Pani osobą poszukującą pracy, kandydatem, oddelegowanym (tymczasowym) pracownikiem, samozatrudnionym i/lub relacją biznesową Jobxion Poland sp. z o.o. , Jobxion Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane osobowe. Jesteście Państwo odpowiedzialni za zapewnienie poprawności i aktualności podanych przez was danych osobowych.

Poszukujący pracy lub kandydat

·             Nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe

·             Data urodzenia w celu ukierunkowanych działań marketingowych

·             Życiorys (CV), informacje o szkoleniach, stażach i doświadczeniu zawodowym

·             Szczegółowe informacje na temat odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (VCA)

·             Inne informacje (mogące być) istotne w ocenie przydatności kandydata, takie jak listy referencyjne i świadectwo pracy, a także informacje dotyczące doświadczenia zawodowego.

·             Na zasadzie dobrowolności, dodatkowe informacje (wideo, fotografia)

·             Ewentualnie kod oferty (nieobowiązkowy) dający szansę wygranej, jeśli ma to zastosowanie.

·             Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do celów zastosowania obowiązującego prawa

Oddelegowany (tymczasowy) pracownik i niezależny przedsiębiorca

W przypadku, gdy Pan/ Pani będzie pracować/ pracuje/ pracował (-a) dla Jobxion Poland sp. z o.o. lub jej zleceniodawców, Jobxion Poland sp. z o.o. może przetwarzać poniższe dane:

·             Nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (oraz numer ICE), numer konta bankowego i/lub konta giro (ewentualnie osoby trzeciej, jeśli taka została podana) oraz inne dane kontaktowe

·             Dane aktu urodzenia, wiek, płeć

·             Życiorys (CV), informacje o szkoleniach, stażach i doświadczeniu zawodowym

·             Dane dotyczące kursów oraz szkoleń i/lub testów (bezpieczeństwa) odbywanych samodzielnie lub za naszym pośrednictwem

·             Dane dotyczące dyspozycyjności i urlopów

·             Obywatelstwo, numer BSN & dowód tożsamości (kopia dowodu tożsamości), ewentualne zezwolenie z pracy

·             Kopia prawa jazdy w przypadku, gdy Jobxion Poland sp. z o.o. udostępnia pracownikowi samochód.

·             Kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy pracownik ma obywatelstwo obce.

·             Inne informacje (mogące być) istotne w ocenie przydatności kandydata, takie jak listy referencyjne i świadectwo pracy, a także informacje dotyczące doświadczenia zawodowego

·             Inne dane związane z administracją personalną, administracją płac i rejestracja absencji w pracy

·             Na zasadzie dobrowolności, dodatkowe informacje (wideo, fotografia)

·             Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do celów zastosowania obowiązującego prawa

 

8.           Strony trzecie

Jobxion Poland sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Jobxion Poland sp. z o.o. , jej zleceniodawcom, podwykonawcom (np. przetwarzającym dane) świadczącym usługi lub wykonującym zlecenia w imieniu Jobxion Poland sp. z o.o. , dostawcom, organom rządowym i innym relacjom biznesowym. Oraz we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, na przykład na mocy nakazu sądowego lub orzeczenia sądu.

Udostępnienie danych osobowych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes, zobowiązanie prawne i/lub w ramach realizacji umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie “Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe?”.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Holandię. Jobxion Poland sp. z o.o. podjęła niezbędne kroki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

9.           Wasze prawa

Fakt, że możecie Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w łatwy sposób jest dla nas niezmiernie istotny. W przypadku, gdy chcecie Państwo skorzystać z jednego z przysługujących i wymienionych poniżej z praw możecie skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Wgląd i/lub modyfikowanie danych

Prośby o wskazanie, które (kategorie) dane przetwarzamy, w jakim celu się to dzieje, z jakiego źródła pochodzą i jak długo dane Państwa są przechowywane i wykorzystywane możecie składać drogą elektroniczną, adres e-mail privacy@jobxion.nl lub kierować listownie do Jobxion Poland sp. z o.o. , ul. Fasolowa 33, 02-284 Warszawa.

Ponadto, możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawy lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby okazało się, że podaliśmy nieprawidłowe dane osobowe Państwa, sprostujemy to.

W przypadku przeprowadzenia zmian w Państwa danych osobowych poinformujemy o tym fakcie.

Ograniczenie przetwarzania Państwa danych

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z zawartością danych, które gromadzimy, możecie złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania waszych danych. Poczekamy wtedy z przekazywaniem Państwa danych, do chwili, w której zostaną one uporządkowane w dostatecznym stopniu. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych można złożyć w dowolnej chwili na dres e-mail privacy@jobxion.nl lub listownie do Jobxion Poland sp. z o.o. , ul. Fasolowa 33, 02-284 Warszawa.

Niezwłocznie potwierdzimy wprowadzenie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przekazywania danych

Zgromadzone przez nas dane osobowe można uzyskać w ustrukturyzowanym, ogólnodostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie na wniosek złożony pod adresem privacy@jobxion.nl. Jesteście Państwo uprawnieni do przekazywania otrzymanych informacji stronom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcecie Państwo dłużej korzystać z naszych usług, możecie złożyć wniosek o usunięcie wszystkich waszych danych osobowych. Prośbę o usunięcie wszystkich danych osobowych można składać drogą elektroniczną, adres e-mail privacy@jobxion.nl lub kierować listownie do Jobxion Poland sp. z o.o. , ul. Fasolowa 33, 02-284 Warszawa.

Jednocześnie możecie Państwo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, na które wyrazili Państwo zgodę, zostanie przerwane. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na operacje przetwarzania, które zostały już przeprowadzone.

Procedura, termin odpowiedzi i koszty

Postaramy się rozpatrzyć Państwa wnioski o których mowa w niniejszym rozdziale, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Przed rozpatrzeniem prośby jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Państwa tożsamości. Wnioski i prośby Państwa będą przetwarzane elektronicznie, chyba że nie jest to możliwe lub preferujecie Państwo inny rodzaj opracowania.

Nie będziemy pobierać opłat za przetwarzanie wyżej wymienionych wniosków, chyba że mają przesadzanie duży zakres, są nieuzasadnione w oczywisty sposób lub jeśli zażądają Państwo dodatkowych kopii po wglądzie do danych.

10.        Bezpieczeństwo

Jobxion Poland sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by zapewnić optymalną ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem. W tym celu podjęliśmy środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne. Na przykład: dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione. Jobxion Poland sp. z o.o. uzgodniła ze stronami przetwarzającymi dane, świadczącymi usługi lub wykonującymi zadania w ich imieniu, że również one zapewniają optymalne bezpieczeństwo danych osobowych.

11.        Okres przechowywania

Jobxion Poland sp. z o.o. przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania oraz zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

12.        Pytania, uwagi, skargi lub (domniemany) wyciek danych

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych przez Jobxion Poland sp. z o.o. , mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail privacy@jobxion.nl lub listownie ul. Fasolowa 33, 02-284 Warszawa. Możecie Państwo również kontaktować się z naszym działem skarg i zażaleń telefonicznie dzwoniąc pod numer +31 344 673 010.

W przypadku braku zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Jobxion Poland sp. z o.o. , można również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13.        Naruszenie ochrony danych

Przypadek (podejrzenie) wycieku danych należy natychmiast zgłosić na adres e-mail privacy@jobxion.nl lub telefonicznie pod numer +31 344 673 010.

14.        Zmiany

Jobxion Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu kreowania jakichkolwiek zobowiązań lub umów pomiędzy Jobxion Poland sp. z o.o. a stroną zaangażowaną.

 

15.        Przepisy ogólne

W odniesieniu do postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich wynikających z niego sporów prawem właściwym jest prawo polskie.