Polityka prywatności

W celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego – wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) – na stronie internetowej Jobxion Poland sp. z o.o. opublikowana została zaktualizowana Polityka prywatności o następującej treści:

 1. Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad i informacji o uprawnieniach odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Jobxion Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-604), Graniczna 17, lok.P3 LOK 1 posiadająca nadany REGON: 362856597 oraz NIP: 8121916601, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000583457, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł wpłaconym w całości – zwana dalej „Spółką”.
 3. Ze Spółką można kontaktować się listownie na adres: Graniczna 17 lok P.3 LOK. 1, 26-604 Radom bądź elektronicznie nad adres e-mail: privacy@jobxion.pl
 4. Dane osoboweto wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Rozróżnia się:
 • ogólne dane osobowe – do których zalicza się:
 • imię i nazwisko;
 • inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy;
 • dane o miejscu pobytu i zatrudnienia za granicą (lokalizacja);
 • numer rachunku bankowego,
 • wykształcenie;
 • zawód i praca;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer ubezpieczenia zdrowotnego i identyfikacji podatkowej w Holandii (SOFI);
 • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data wydania dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu;
 • prawo jazdy- numer i seria, data wydania, data ważności , kategoria
 • dowód rejestracyjny samochodu- numer i seria, data wydania, data ważności , data badania technicznego
 • szczególne dane osobowe – za zgodą osoby, której dane dotyczą Spółka przetwarza informację o stanie zdrowia po to, aby dostosować prezentowane oferty pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej osoby.
 1. Spółka przetwarza dane osobowe, wtedy gdy osoba, której dane dotyczą na to się zgodziła lub Spółka posiada inną podstawę prawną pozwalającą na przetwarzanie danych – przy czym ta podstawa zależy od kategorii danych:
 • ogólne dane osobowe Spółka może przetwarzać, kiedy:
  • ma na to zgodę osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  • podejmuje czynności, aby dobrać i zaprezentować właściwą ofertę pracy u pracodawcy zagranicznego lub wykonać umowę, która została zawarta ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
  • realizuje obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
  • ma w tym uzasadniony interes (czyli przykładowo kiedy: Spółka poszukuje najwłaściwszej oferty pracy dla osoby, której dane osobowe dotyczą, Spółka bada satysfakcję osób korzystających z usług pośrednictwa świadczonych przez Spółkę, prowadzi marketing bezpośredni na rzecz Spółki i podmiotów z jej grupy kapitałowej, przygotowuje statystyki i raporty wewnętrzne, ustala oraz dochodzi roszczeń lub broni się przed nimi). (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • Szczególne dane osobowe Spółka może przetwarzać, kiedy ma na to zgodę osoby, które dane dotyczą. (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)

Rejestracja Kandydata na stronie internetowej jobxion.pl i podanie Spółce swoich danych osobowych jest dobrowolne i uwzględnia jedynie niezbędne dane osobowe. Tylko w ten sposób nasza Spółka jest w stanie wyszukać najodpowiedniejszą ofertę pracy.

          6. Gromadzenie danych osobowych przez Spółkę następuje od momentu, gdy Kandydat przekaże Spółce zestaw swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w innej postaci. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę, Spółka nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a te dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Spółka stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne i programy antywirusowe.

 1. Kandydatowi przysługuje szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Kandydat jako osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od Spółki informację o tym, czy przetwarza jej dane osobowe, a także:

 • dlaczego Spółka przetwarza te dane;
 • jakie typy danych Spółka przetwarza;
 • jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców Spółka ujawniła lub może ujawnić dane;
 • jak długo Spółka zamierza (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów można ustalić ten okres.
 1. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

Kandydat może żądać, aby Spółka niezwłocznie sprostowała jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełniła niekompletne dane.

 • Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Spółka usunęła jej dane, gdy:

  • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Spółka je zebrała,
  • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Kandydat, która chce, by usunąć jego dane, może złożyć Spółce oświadczenie, w którym określi swoje żądania, a Spółka uwzględni je, gdy – w ocenie Spółki – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tych danych.

Jeżeli Spółka usunie dane osoby tego żądającej, wtedy Spółka będzie uprawniona zachować informacje o tym, na czyj wniosek to usunięcie zostało dokonane.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie jej danych, co może dotyczyć następujących sytuacji:

 • osoba, której dane dotyczą wskaże, że dane, które Spółka przetwarza nie są prawidłowe – wówczas Spółka sprawdzi, czy dane są prawidłowe i zaproponuje ich korektę.
 • osoba, której dane dotyczą uważa, że Spółka przetwarza dane niezgodnie z prawem i żąda, aby Spółka ograniczyła ich wykorzystanie – Spółka ograniczy przetwarzanie takich danych, oznaczy właściwe dane i nie usunie ich do czasu, gdy osoba odwoła swoje żądanie ograniczenia.
 • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, gdyż potrzebuje ich, aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń – wówczas Spółka poprosi o wskazanie zakresu danych osobowych, które są potrzebne osobie, której one dotyczą i przewidywanego okresu ich dalszego przechowywania (o ile da on się określić).
 • osoba, której dane dotyczą chce złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (gdy Spółka przetwarza dane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki) – Spółka przenalizuje sytuację i zaproponuje kandydatowi, aby wskazał określony cel, któremu się sprzeciwia.

Uwaga: Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Spółka będzie dalej przetwarzać dane, pomimo żądania osoby, której dane dotyczą, aby ograniczyć przetwarzanie jej danych – dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy Spółka będzie ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane – wówczas te dane Spółka przekaże bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu. 
Dane Spółka przekaże w szyfrowanym mailu.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę swoich danych osobowych, jeśli Spółka realizuje to przetwarzanie w oparciu o Spółki prawnie uzasadniony interes. Osoba zainteresowana powinna każdorazowo wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa, np. sprzeciw wobec marketingu usług Spółki powoduje, że Spółka przestaje prowadzić jakiekolwiek działania marketingowe, w tym przygotowywać i prezentować oferty, dla osoby zgłaszającej sprzeciw.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysyłając je na adres: JOBXION POLAND sp. z o.o. ul. Graniczna 17 lok P.3 LOK. 1, 26-604 Radom bądź elektronicznie nad adres e-mail: privacy@jobxion.pl

Jeśli osoba, której dane są przetwarzane, uważa, że odbywa się to w sposób niezgody z RODO, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe dane jak złożyć skargę są dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. Wobec osób, których dane dotyczą Spółka nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe kandydatów Spółka będzie przekazywać Jobxion Vakmensen B.V. z siedzibą w Tiel, adres: Kersenboogerd 11, 4003 BW Tiel, Holandia – jako pracodawcy zagranicznemu oraz innym pracodawcom zagranicznym, z którymi Spółka będzie w przyszłości współpracować jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, a także Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie prowadzonej kontroli Spółki oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług (w tym umowy outsourcingowe).

 1. RODO przewiduje sześć zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;
  2. zasada minimalizacji i adekwatności danych – Spółka przetwarza tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele przetwarzania danych osobowych;
  3. zasada prawidłowości danych – Spółka dba, by dane, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Spółka prosi, aby co jakiś czas osoby, których dane są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje dane, a także informowały Spółkę o wszelkich zmianach swoich danych osobowych;
  4. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – dane osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Spółka nie mogłaby osiągnąć w inny sposób. Spółka przechowuje dane w taki sposób, który umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, a dane są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Spółka je pozyskała (chyba, że do dalszego przetwarzania Spółkę zobowiązują przepisy prawa);
  5. zasada integralności i poufności danych – Spółka zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które są przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Spółka chroni dane przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  6. zasada rozliczalności – Spółka podjęła działania w celu wykazania, że w odniesieniu do danych osobowych Spółka działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia ochronę danych przy poszukiwaniu oferty pracy dla kandydata.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji osoby, której danych to dotyczy:

 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe, ale nie została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat od daty przekazanie Spółce danych osobowych;
 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, ale osoba ta nie zawarła umowy z pracodawcą zagranicznym lub zawarła taką umowę, ale nie podjęła pracy u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat odpowiednio od daty, kiedy miało nastąpić zawarcie umowy z pracodawcą zagranicznym lub podjęcie pracy u pracodawcy zagranicznego;
 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, a następnie osoba ta podjęła pracę u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat od daty zakończenia zatrudnienia tej osoby u pracodawcy zagranicznego.

Spółka stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy Spółka osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 2. osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Spółki);
 3. nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Spółka przetwarzała dane, aby realizować umowę);
 4. upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów (np. ustawy o rachunkowości itp.).

       12. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w przypadku:

 1. Zmiany przepisów prawa regulujących działalność prowadzoną przez Spółkę;
 2. Konieczności dostosowania Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa;
 3. Zmian w sposobie prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej jobxion.pl
 4. Konieczności zmiany informacji zawartych w Polityce prywatności z innych przyczyn niż wskazane powyżej.

 

 

                        Privacy Policy

In order to ensure full and transparent implementation of the information obligation – resulting from the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/WE (in short “GDPR”) – an updated Privacy Policy with the following content has been published on the website of Jobxion Poland sp. z o.o.:

 1. The Privacy Policy contains a set of basic principles and information about the rights regarding personal data processing.
 2. The Personal Data Controller within the meaning of the GDPR is: Jobxion Poland Sp. z o.o. with its registered office in Radom (26-604), 17 Graniczna, lok. P3 LOK 1 , with REGON No.: 362856597 and NIP No.: 8121916601, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register under the number: 0000583457, with the share capital of PLN 20,000 paid in full – hereinafter referred to as the “Company”.
 3. The Company can be contacted by mail at: Graniczna 17 lok P.3 LOK. 1, 26-604 Radom or electronically by email: privacy@jobxion.pl
 4. Personal data is any information that identifies or allows to identify the data subject. Classification of personal data:
 • general personal data – which includes:
 • full name;
 • other identifying information: gender, PESEL number, date and place of birth, mailing address, address of residence and address of registered residence, email address, landline/cell phone number;
 • data on the place of stay and employment abroad (location);
 • bank account number,
 • education;
 • profession and work;
 • tax identification (NIP) number;
 • Dutch health insurance and tax identification number (SOFI);
 • ID or passport number, date of issue of ID card or passport, expiry date of ID card or passport;
 • driver’s license- number, date of issue, expiry date, category
 • car registration certificate- number, date of issue, expiry date, technical examination date
 • specific personal data – with the consent of the data subject, the Company processes information on health status in order to tailor the presented job offers to the person’s health needs and capabilities.
 1. The Company processes personal data when the data subject has consented to it or the Company has another legal basis allowing it to process the data – with this basis depending on the category of data:
 • general personal data may be processed by the Company when:
  • has the consent of the data subject to do so (Article 6(1)(a) GDPR)
  • undertakes activities to select and present a suitable job offer to a foreign employer or perform a contract that has been concluded with the Company (Article 6(1)(b) GDPR)
  • performs a legal obligation (Article 6(1)(c) GDPR)
  • has a legitimate interest in doing so (i.e., for example, when: the Company searches for the most appropriate job offer for the data subject, the Company researches the satisfaction of persons using the agency services provided by the Company, conducts direct marketing activities for the Company and entities from its group, prepares statistics and internal reports, establishes and asserts or defends against claims). (Article 6(1)(f) GDPR)
 • Specific personal data may be processed by the Company when it has the consent of the data subject to do so. (Article 9(2)(a) GDPR)

 Registration of the Candidate on the jobxion.pl website and provision of their personal data to the Company is voluntary and includes only the necessary personal data. This is the only way our Company is able to search for the most suitable job offer.

          6. The Company’s collection of personal data takes place from the moment the Candidate submits to the Company a set of their data contained in the registration form or in another form. The personal data obtained is processed by our Company, the Company does not use the personal data for purposes other than those prescribed by law, and that data is not transferred, sold or made available to other persons or institutions, except with the consent of the data subject and in cases where it is necessary to fulfill the purpose for which the data was collected and is processed. Personal data is safe in the physical sense – the Company uses effective technological security and anti-virus software available on the market.

 1. The candidate has a number of rights related to the processing of their personal data:

                I. Right of access to personal data

As a data subject, the candidate has the right to receive information from the Company on whether it processes their personal data, as well as:

 • why the Company processes that data;
 • what types of data are processed by the Company;
 • to which recipients or categories of recipients the Company has disclosed or may disclose the data;
 • how long the Company intends (if it can be determined) to process the data, or based on what criteria this period can be determined.

             II. Right to rectify or supplement data

The candidate may request that the Company promptly rectify their incorrect personal data or supplement incomplete data.

           III. Right to erasure (“right to be forgotten”).

A data subject may request that the Company delete their data when:

  • the data is no longer necessary to fulfill the purpose for which the Company has collected it,
  • the data has not been processed in accordance with the GDPR or other laws.

A candidate who wants their data to be erased may submit a statement to the Company specifying their request, and the Company will grant it when, in the Company’s opinion, there are no legitimate grounds to continue processing the data.

If the Company erases the data of the person requesting it, the Company will be entitled to retain information about who the author of the request was.

           IV. The right to restrict the processing of personal data

The data subject may request that the Company restrict the processing of their data, which may include the following situations:

 • the data subject indicates that the data that the Company processes is not correct, in which case the Company will check whether the data is correct and offer to rectify it.
 • the data subject believes that the Company is processing the data unlawfully and requests that the Company restrict its use of the data – the Company will restrict the processing of such data, mark the relevant data and not erase it until the person revokes their request for restriction.
 • The Company no longer needs the personal data to fulfill the intended purpose, but the data subject objects to erasure of the data because they need it to assert or defend their claims, in which case the Company will ask for an indication of the extent of the personal data the data subject needs and the expected period of its continued storage (if it can be determined).
 • the data subject wishes to object for reasons related to their particular situation (when the Company processes data on the basis of the Company’s legitimate interest) – the Company will analyze the situation and suggest that the candidate indicate the specific purpose to which they object.

Note: There may be occasions when the Company will continue to process data despite a data subject’s request to restrict the processing of their data – this may apply in particular to situations where the Company is establishing, investigating, enforcing or defending against claims.

             V. Right to data portability

Any data subject has the right to transfer their data, in which case the Company will provide that data directly to the person who requests it so that they can transfer it to another entity. 
The Company will provide the data in an encrypted email.

             VI. Right to object to processing

A data subject may object to the Company’s processing of their personal data if the Company carries out the processing on the basis of the Company’s legitimate interests. The person concerned should indicate in each case what specific objection they are making, e.g. an objection to the marketing of the Company’s services causes the Company to cease any marketing activities, including preparation and presentation of offers, to the objector.

             VII. Right to withdraw consent to processing

The data subject has the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time, with effect for the future, if the processing is based on Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) GDPR.

The exercise of the above rights is possible by submitting a written statement by sending it to the following address: JOBXION POLAND sp. z o.o. ul. Graniczna 17 lok P.3 LOK. 1, 26-604 Radom or electronically by email: privacy@jobxion.pl

If the data subject believes that this is being done in violation of the GDPR, they have the right to lodge a complaint with the supervisory authority – President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Details on how to file a complaint are available at: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. With respect to data subjects, the Company does not make decisions based solely on automated processing of personal data, including profiling.
 1. Personal data recipients

The Company will transfer personal data of candidates to Jobxion Vakmensen B.V., based in Tiel, address: Kersenboogerd 11, 4003 BW Tiel, the Netherlands – as a foreign employer, and to other foreign employers with whom the Company will cooperate in the future as a placement agency for foreign employers, as well as to the State Labor Inspectorate in the course of inspection of the Company, and to entities with which the Company has entered into service contracts (including outsourcing contracts).

 1. The GDPR provides six principles for processing personal data:
  1. the principle of lawfulness, fairness and transparency – which means that the Company processes personal data in a manner that complies with the law, and we inform about all the related issues comprehensively, in simple and understandable language;
  2. the principle of data minimization and adequacy – the Company processes only the data that is actually needed to fulfill the purpose or purposes of personal data processing;
  3. principle of data accuracy – the Company ensures that the data processed is truthful, up-to-date and accurate. Therefore, the Company requests that from time to time, data subjects check and update their data, and inform the Company of any changes to their personal data;
  4. the principle of purpose limitation and storage of processed data – personal data is collected only for a specific, explicit and legitimate purpose that the Company could not fulfill otherwise. The Company will store the data in such a way that the data subject can be identified, and the data is processed only as long as necessary to fulfill the purpose for which the Company has obtained it (unless the Company is required by law to continue processing);
  5. the principle of data integrity and confidentiality – the Company provides such IT and organizational measures so that the personal data that is processed is secure; this means that the Company protects the data from unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage;
  6. the principle of accountability – the Company has taken measures to demonstrate that with regard to personal data, the Company is acting in accordance with the law and takes into account data protection when seeking a job offer for a candidate.
 1. Period of processing personal data

The Company processes personal data for as long as necessary to fulfill the purpose of processing. The specific period depends on the situation of the data subject:

 • A person has provided the Company with their personal data, but no contract has been concluded between the Company and that person for their referral to work abroad with a foreign employer – it will be a period of 3 years from the date of providing the Company with personal data;
 • A person has provided the Company with their personal data and a contract has been concluded between the Company and the person for their referral to work abroad with a foreign employer, but the person has not concluded a contract with the foreign employer or has concluded such a contract but has not taken up work with the foreign employer – it will be a period of 3 years from the date when conclusion of a contract with the foreign employer or taking up of work with the foreign employer was to have occurred, respectively;
 • The person has provided the Company with their personal data, and a contract was concluded between the Company and the person for their referral to work abroad with a foreign employer, and the person subsequently took up employment with the foreign employer – it will be a period of 3 years from the date of termination of the person’s employment with the foreign employer.

The Company applies the principle of personal data storage limitation, which protects data from being processed for an unlimited period of time. When the Company achieves the purpose of processing, it will erase or anonymize the data, which is the case in particular when:

 1. the data subject withdraws consent to the processing of personal data (if processing was based on consent);
 2. the data subject successfully objects to further processing (if the basis of processing was the Company’s legitimate interest);
 3. the statute of limitations for possible claims expires (if the Company processed the data to perform a contract);
 4. deadlines that result from other regulations (e.g., the Accounting Act, etc.) expire.
 5. Changes to Privacy Policy

This Privacy Policy may change in the event of:

 1. Changes in the laws governing the Company’s operations;
 2. The need to adapt the Privacy Policy to applicable laws;
 3. Changes in the way the jobxion.pl website is operated or functions
 4. The need to change the information contained in the Privacy Policy for reasons other than those indicated above.